لوائح الطلبة وبرامج امتحانات الدورة الربيعية -الدورة العادية- 2019/2018

Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civ. et Patrimoine
Etudes Arabes
Etudes Françaises

Etudes Anglaises

Sociologie

 
S2
Session ordinaire
M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14
M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14 M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14 M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14 M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14 M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14 M8 M9  M10 M11 M12 M13  M14
Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen
 
S4
Session ordinaire
M21 M22 M23  M24 M25 M26 M21 M22 M23  M24 M25 M26  M21 M22 M23  M24 M25 M26  M21 M22 M23  M24 M25 M26 M21 M22 M23  M24 M25 M26 M21 M22 M23  M24 M25 M26 
Programme d'examen
 
S6_P1
Session 
ordinaire
M33 M34 M35 M36 M37 M33 M34 M35 M36 M37   M33 M34 M35 M36 M37 M33 M34 M35 M36 M37   M33 M34 M35 M36 M37 M33 M34 M35 M36 M37  M33 M34 M35 M36 M37
Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen
 
S6_P2
Session ordinaire
M33 M34 M35 M36 M37 M33 M34 M35 M36 M37
---------------
M33 M34 M35 M36 M37  M33 M34 M35 M36 M37  M33 M34 M35 M36 M37  -----------
 ---------------
Programme d'examen -----------