لائحة استعمالات الزمن للدورة الربيعية برسم الموسم الجامعي 2018/2017

Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civilisation et Patrimoine
Etudes Arabes
Etudes Françaises
Etudes Anglaises Sociologie
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
   G3G4    G5G6
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
  G3G4   G5 - G6
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
   G3G4     G5 - G6
G1 - G2
G3
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Parcours 1
Parcours 2
G1
Parcours 1  G1 - G2
Parcours 2
Parcours 1
Parcours 2
G1 - G2
Parcours 1
Parcours 2
G1
Parcours 1
Parcours 2
G1
-------