لائحة استعمالات الزمن للدورة الربيعية برسم الموسم الجامعي 2019/2018

Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civilisation et Patrimoine
Etudes Arabes
Etudes Françaises
Etudes Anglaises Sociologie
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
Semestre 2
G1 - G2
G3G4
G1 - G2
  G3 - G4   G5 - G6
G1 - G2
G3G4
G1 - G2
  G3G4   G5 - G6
G1 - G2
G3G4
G1 - G2
G3 - G4  G5 - G6
G1 - G2
G3
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
Semestre 4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
G1 - G2
G3 - G4
G1 - G2
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Semestre 6
Parcours-1
Parcours-2
G1
Parcours-1  G1 - G2
Parcours-2
Parcours-1
Parcours-2
G1 - G2
Parcours-1
Parcours-2
G1
Parcours-1
Parcours-2
G1